مدیران

مدیران صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر

 دکتر سید ولی الله فاطمی دکتر سید ولی الله فاطمی
دکتر سید ولی الله فاطمی

نائب رئیس هیئت مدیره

 

نماینده شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا

 

 

 دکتر سید فرهنگ فصیحی دکتر سید فرهنگ فصیحی
دکتر سید فرهنگ فصیحی

ریاست هیئت مدیره

 

نماینده دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 

 دکتر مجید محمد بیگی دکتر مجید محمد بیگی
دکتر مجید محمد بیگی

عضو هیئت مدیره

 

نماینده شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد

 

دکتر فاطمه هشدار دکتر فاطمه هشدار
دکتر فاطمه هشدار

مدیرعامل

 

 

 

 

افزودن ماژول جدید
0%