تشکیل پرونده

روند تشکیل پرونده و درخواست تسهیلات


ارسال نامه درخواست ( تسهیلات یا ضمانت نامه) به ایمیل یا فکس صندوق

 

             تماس کارشناسان صندوق به منظور تشکیل پرونده، تکمیل مدارک 

                    و فرم های مورد نیاز ارزیابی و ارسال به ایمیل صندوق
 

           در صورت تکمیل بودن مدارک، بازدید و ارزیابی فنی و مالی شرکت

 

             تعیین حد اعتباری و تکمیل گزارش و کاربرگ ارزیابی توسط کارشناسان 

                             صندوق، تشکیل کمیته اعتباری صندوق

                   در صورت تایید در کمیته اعتباری، عقد قراردادهای مربوطه و ارائه 

                               خدمات به شرکت متقاضی در کوتاه ترین زمان
 

افزودن ماژول جدید
0%