ضمانت نامه

ضمانت نامه

انواع ضمانت‌نامه صادره در قالب ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و همچنین حسن انجام تعهدات می‌شود.

همچنین براساس بند《خ》ماده ۴ آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی، ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری معادل ضمانت‌نامه‌های بانکی بوده و برای تمامی دستگاه‌های اجرایی معتبر است و توسط اداره کل ذی‌حسابی وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه/مزایده:

سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی در مناقصه و مزایده‌های منتشره، به‌منظور جلوگیری از انصراف برنده مناقصه یا مزایده از امضای قرارداد، از شرکت‌کنندگان درخواست ارائه ضمانت‌نامه به همراه پیشنهادات را می‌کند.

حسن انجام تعهدات:

این ضمانت‌نامه، اجرای صحیح مفاد قرارداد توسط پیمانکار را در مقابل کارفرما تضمین می‌کند.

پیش‌پرداخت:

به‌منظور ضمانت‌ وجوهی که پیش از امضا قرارداد در اجرای پروژه طبق ضوابط از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد، این ضمانت‌نامه اخذ می‌شود.


افزودن ماژول جدید
0%