آیین نامه تضمین در معاملات دولتی

آیین نامه تضمین معاملات دولتی ( تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه 1394/08/24 به پیشنهاد شماره 8451 مورخ 1393/02/20 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مققرات مالی دولت - مصوب 1380- و ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- آیین نامه تضمین معاملات دولتی را تصویب کرد.

اصلاحیه آیین نامه : ( تصویب نامه شماره 5211/ت57592 مورخ 1400/01/22 هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه 1400/01/18 به پیشنهاد شماره 38064 مورخ 1399/04/01 وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه تنظیم معاملات دولتی را اصلاح کرد. 

افزودن ماژول جدید
0%