اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی (CVC)


هيئت وزيران در جلسه 1399/10/21 به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  - مصوب 1394 -، اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصويب کرد: شماره تصویب نامه : 125186/ ت 57421 ه  تاریخ 1399/11/01

اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

افزودن ماژول جدید
0%