دستور العمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

دستورالعمل اعطاء و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق ­های پژوهش و فناوری

مقدمه


براساس وظایف کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی مندرج در ماده (8) آیین ­نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 11/5/94 هیات وزیران و به منظور تدوین ضوابط فعالیت صندوق­ های پژوهش و فناوری غیردولتی، دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق ­های پژوهش و فناوری به شرح زیر ارائه می­شود.


ماده 1- تعاریف :

واژه‌های بكار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي‌شوند:

 1. قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و اصلاحات بعدی آن است.
 2. آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی ماده (44) قانون مصوب سال 1394 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن است.
 3. دستگاه اجرایی: دستگاه موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
 4. آیین‌نامه داخلی: آیین‌نامه‌ای است که با تبیین نظام تصمیمات و فعالیت‌ها به عملکرد کارگروه رسمیت می‌بخشد و در نخستین جلسه کارگروه به تصویب اعضا رسیده است.
 5. کارگروه: کارگروه موضوع ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (44) قانون است.
 6. دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه است که طبق تبصره 1 ماده (8) آیین­نامه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است.
 7. صندوق: صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا موضوع ماده (44) قانون است که با تأیید و تصویب کارگروه مجوز فعالیت گرفته است.
 8. اساسنامه نمونه: اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی مصوب سال 1394هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن است.
 9. اساسنامه صندوق: اساسنامه‌ای است که صندوق طبق آن در اداره ثبت شرکت ­ها و موسسات تجاری به ثبت رسیده است.
 10. صندوق مشابه: صندوق‌های مشمول تبصره (1) ماده (4) آیین‌نامه می باشد.
 11. متقاضی: شامل اشخاص حقوقی متقاضی تأسیس صندوق یا تبدیل صندوق مشابه هستند.
 12. نماینده: شخصی است که از سوی متقاضی به عنوان نماینده تام الاختیار به دبیرخانه معرفی می­شود و فرایند دریافت مجوز تأسیس، مجوز تبدیل یا مجوز فعالیت صندوق را طی می­کند.
 13. مجوز تأسیس یا تبدیل: مجوزی است که در اجرای ماده (8) آیین‌نامه، بعد از طی مراحل تصویب در کارگروه، توسط دبیرخانه برای مرجع ثبتی صادر و رونوشت آن به متقاضی اعطا می‌شود و در آن ضمن موافقت با تأسیس صندوق یا تبدیل یک صندوق مشابه به صندوق در مرجع ثبتی، شرایط تأسیس یا تبدیل قید می‌گردد.
 14. مجوز فعالیت: مجوزی است که پس از احراز شرایط مندرج در این آیین­نامه صادر و به نماینده اعطا می‌شود و در آن با فعالیت صندوق در زمینه ­های مصوب، موافقت می‌شود.
 15. ناظر کارگروه: فردی است که مطابق تبصره (3) ماده (8) آیین‌نامه به منظور انجام وظایف و اقدامات نظارتی کارگروه توسط دبیرخانه برای شرکت در جلسات مجامع عمومی صندوق و یا سایر اقدامات نظارتی معرفی خواهد شد.
 16. نماینده دولت (دستگاه اجرایی): فردی است که مطابق تبصره (3) ماده (8) آیین‌نامه در صورت مشارکت دولت در تشکیل صندوق، نماینده دستگاه اجرایی مشارکت‌کننده در صندوق خواهد بود.


فصل اول: اعطای مجوز تأسیس، تبدیل و فعالیت


ماده 2- مجوز تاسیس یا تبدیل صندوق بر اساس شرایط زیر اعطا می شود:


الف) شرایط عمومی تاسیس صندوق

 1. متقاضیان دارای شخصیت حقوقی باشند و متناسب با قانون تأسیس مربوطه، صورت­ های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی یا اسناد مالی ارائه نمایند.
 2. متقاضیان به صورت مستقیم سهامدار صندوق دیگری نباشند.
 3. متقاضیان می­ توانند به صورت غیرمستقیم سهامدار حداکثر یک صندوق دیگر باشند.
 4. در یک گروه شرکتی، امکان درخواست تأسیس یک صندوق با سهامداری حداکثری شرکت مادرتخصصی وجود دارد.
 5. متقاضیان توان تأمین سرمایه لازم برای تأسیس صندوق را داشته باشند.
 6. متقاضیان دارای بدهی قطعی مالیاتی بر اساس فهرست اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی نباشند.
 7. متقاضیان صندوق باید طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی و مستندات عملکردی، مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت نباشند.
 8. متقاضیان، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صندوق دارای بدهی غیرجاری به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه­ های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی یا چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در نظام بانکی کشور نباشند و در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی از حداقل رتبه اعتباری B برخوردار باشند.
 9. ترکیب متقاضیان صندوق به گونه‌ای باشد که تخصص در حوزه فناوری و نوآوری و تجربه مالی و سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند اهداف مورد نظر برای صندوق را دنبال نمایند.
 10. در انتخاب و پیشنهاد اعضای هیأت مدیره، افرادی معرفی شوند که دارای سابقه فعالیت مرتبط در حوزه‌ فناوری و نوآوری بوده و یا از سوابق و تجربه در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری برخوردار باشند.
 11. اساسنامه ارائه شده، مطابق اساسنامه نمونه باشد و در صورت درخواست متقاضیان مبنی بر متمرکز نمودن فعالیت‌های اصلی صندوق در حوزه های تخصصی، با تشخیص دبیرخانه امکان حذف مواردی از موضوعات فعالیت صندوق ذیل ماده (5) اساسنامه نمونه وجود دارد.
 12. مأموریت صندوق در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور و اهداف مورد نظر آن تشریح گردد.
 13. دلایل توجیهی صندوق برای ورود به فضای رقابتی زیست‌بوم صندوق­ های پژوهش و فناوری و سایر نهادهای مالی، به صورت مستدل و متقن تشریح شود.
 14. طرح تجاری، اهداف، برنامه‌های عملیاتی و صورت‌های مالی پيش‌بيني شده، معقول و متناسب با شرايط تجاری موضوع فعاليت صندوق تنظيم شده باشد.

ب) شرایط عمومی تبدیل صندوق مشابه

 1. سهامداران صندوق مشابه دارای شخصیت حقوقی باشند.
 2. سهامداران صندوق مشابه به صورت مستقیم سهامدار صندوق دیگری نباشند.
 3. سهامداران صندوق مشابه می­توانند به صورت غیرمستقیم سهامدار حداکثر یک صندوق دیگر باشند.
 4. صندوق مشابه می­تواند به صورت مستقیم تا سقف 20 درصد سهامدار حداکثر یک صندوق دیگر باشد.
 5. ساختار سرمایه آن براي فعاليت صندوق مناسب باشد.
 6. اظهارنظر موسسه حسابرس درباره صورت های مالی آخرين سال (دوره) مالي فعاليت صندوق مشابه، مقبول بوده يا در صورت مشروط بودن حاوي بندهای شرطي كه نشان دهد فعاليت صندوق مشابه پس از تبديل، در زمينه صندوق پژوهش و فناوری احتمالاً با مانع يا مشكل مواجه مي شود، نباشد.
 7. اعضای هیات مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صندوق دارای بدهی غیرجاری به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه­های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی یا چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در نظام بانکی کشور نباشند و در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی از حداقل رتبه اعتباری B برخوردار باشند.
 8. ترکیب شرکای عمده و مدیران صندوق به گونه‌ای باشد که تخصص و تجربه در زمینه مالی و فناوری و نوآوری داشته باشند و صندوق بتواند پس از تبديل، اهداف مورد نظر برای صندوق را دنبال نماید.
 9. اساسنامه ارائه شده، مطابق اساسنامه نمونه باشد و در صورت درخواست متقاضیان مبنی بر متمرکز نمودن فعالیت‌های اصلی صندوق در حوزه ­های تخصصی، با تشخیص دبیرخانه امکان حذف مواردی از موضوعات فعالیت صندوق ذیل ماده (5) اساسنامه نمونه وجود دارد.
 10. طرح تجاري، اهداف، برنامه‌های عملیاتی و صورت‌های مالی كه براي دوره‌های پس از تبديل به صندوق، پيش‌بيني شده‌اند، معقول و متناسب با شرايط تجاري موضوع فعاليت صندوق تنظيم شده باشند.
 11. نام پيشنهادی براي صندوق متضمن عنوان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی و مناسب باشد و با نام­ های ثبت شده ديگر مشابه نباشد و به گونه‌اي گمراه كننده، انتخاب نشده باشد.

تبصره 1- نام صندوق مي‌تواند از طرق زير گمراه كننده باشد:

 • الف) استفاده از كلمات و عباراتي نظير "ايران"، "ملي" و غيره در نام صندوق كه معمولاً از طرف اشخاص و نهادهای وابسته به دولت و حاکمیت استفاده مي‌شوند.
 • ب) استفاده از كلمات و عباراتی كه عرفاً به ذهن مخاطب وابسته بودن شركت به شخص يا اشخاص خاصی را (اعم از دولتی يا خصوصی) متبادر نمايد، در حالي كه چنين وابستگي وجود نداشته باشد.


ج) شرایط اختصاصی

شرایط اختصاصی برای تأسیس صندوق به شرح زیر می‌باشد:

1- حداقل سرمایه اولیه برای اخذ مجوز تأسیس یا تبدیل مطابق جداول زیر تعیین می­گردد که به صورت نقد و به پول رایج کشور پرداخت می­شود.


گستره جغرافیاییشرححداقل سرمایه ثبتی ( میلیارد ریال)زمان تادیه سرمایه ( سال)
شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم و اهوازشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت1001
مناطق کمتر توسعه یافتهمصوبه شماره 262650/ت 48874هـ مورخ1391/12/28 هیئت وزیران در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته302
سایر-501

جدول شماره 1: حداقل سرمایه ثبتی 1. صندوق‌هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته تأسیس می‌شوند سرمایه را طی دو سال و صندوق­هایی که در کلان­شهرها و سایر مناطق تأسیس می‌شوند سرمایه را طی یک سال به طور کامل تأدیه نمایند.
 2. در صورتی­که متقاضی، درخواست تاسیس صندوق تخصصی مساله محور یا فناوری محور داشته باشد، حداقل سرمایه ثبتی صندوق 100میلیارد ریال بوده که باید در مدت یکسال تادیه شود.

 3. تأمین سرمایه صندوق نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانک­ها، صندوق‌های مالی، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه­ های واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی تأمین شود.
 4. در صورتی که صندوق، درخواست ایجاد شعب در مناطق دیگر داشته باشد، ملزم است الف) سرمایه صندوق به میزان حداقل سرمایه(جدول شماره 1) بوده و تماماً تأدیه شده باشد و ب) به میزان حداقل سرمایه صندوق در نقطه جغرافیایی مورد نظر(جدول شماره 1)، سرمایه صندوق را افزایش دهد که این رقم برای ایجاد شعبه در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 50 درصد سرمایه مورد نظر خواهد بود و ج) دلایل توجیهی ایجاد شعبه برای دبیرخانه تشریح گردد.
 5. برای احراز رعایت حداکثر سقف مجاز مالکیت و حاکمیت بخش دولتی، لازم است متقاضیان تأسیس، اطلاعات و مستندات لایه‌های بعدی سهامداران خود را به دبیرخانه ارائه نمایند.
 6. سهامداری صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی فعال در صندوق در شرف تأسیس با هدف انتقال تجربه با رعایت شرایط ذیل امکان‌پذیر است

7-1- صندوق فعال متقاضی سهامداری در صندوق در شرف تأسیس، باید حداقل پنج سال سابقه فعالیت داشته و دارای صورت­ های مالی حسابرسی شده با اظهار نظر مقبول حسابرس باشد و یا در صورت اظهار نظر مشروط دارای شرطی نباشد که مانع از فعالیت‌های آتی صندوق در شرف تأسیس باشد.

7-2- دلایل توجیهی سهامداری صندوق فعال در صندوق در شرف تأسیس تشریح گردد.

7-3- میزان مشارکت صندوق‌های فعال در صندوق در شرف تأسیس منفرداً و مجموعاً تا سقف 20 درصد سرمایه مجاز است.

7-4- سرمایه صندوق در شرف تأسیس بدون احتساب آورده صندوق‌های فعال باید بیشتر از حداقل سرمایه مصوب کارگروه باشد.

7-5- سرمایه صندوق فعال به میزان حداقل سرمایه جدول شماره 1 بوده و تماماً تأدیه شده باشد.

7-6- صندوق فعال باید به میزان سهم ­الشرکه خود در سرمایه صندوق در شرف تأسیس، افزایش سرمایه تأدیه شده داشته باشد.

7-7- حداکثر یک عضو هیأت مدیره در صندوق در شرف تأسیس می‌تواند از میان اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق فعال منصوب شود.

ماده 3- تعیین نماینده/نمایندگان دولت در مجمع عمومی صندوق مطابق با شرایط زیر انجام می­شود:

 1. نمایندگان دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط بصورت کتبی از سوی دستگاه اجرایی معرفی گردند.
 2. نمایندگان دولت در هیأت مدیره صندوق مطابق با قانون تجارت از میان نمایندگان معرفی شده بخش دولت که در مجمع عمومی صندوق حضور دارند، انتخاب می‌شوند.
 3. متناسب با افزایش سهام دولت، تعداد نمایندگان دولت در صندوق با 3 عضو هیأت مدیره به حداکثر یک عضو هیأت مدیره و در صندوق با 5 عضو هیأت مدیره به حداکثر 2 عضو هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده 4- ظرف مدت 30 روز كاري پس از تكميل و ارائه مدارك و اطلاعات به دبیرخانه، دبیرخانه موظف است در چهار سطح به شرح ذیل اسناد و مدارک را بررسی نماید. در صورت احراز شرايط و تأیید کارگروه، مجوز تأسيس یا تبدیل صندوق توسط دبیرخانه، صادر و به متقاضي تسليم مي‌شود.

 1. سطح اول: ارزیابی ترکیب سهامداران و هویت سنجی سهامداران بخش خصوصی از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها به منظور تاکید بر حضور سهامداران خصوصی باسابقه و با تجربه در حوزه‏ های فناوری و نوآوری، صنعتی و مالی
 2. سطح دوم: بررسی مدل کسب و کار صندوق
 3. سطح سوم: اهلیت سنجی و بررسی صلاحیت هیات مدیره از طریق بررسی رزومه و مصاحبه با آنها به منظور استفاده از نیروهای متخصص در حوزه‏ های فعالیت صندوق
 4. سطح چهارم: ارزیابی ظرفیت مالی سهامداران

ماده 5- چنانچه متقاضیان، حائز شرایط مندرج در این دستورالعمل نباشند، دبیرخانه صرفاً برای یک بار مراتب را به طور مکتوب جهت انجام اصلاحات لازم به متقاضی اعلام می‌نماید. در صورتی که متقاضیان ظرف دو ماه پس از تاریخ اعلام دبیرخانه، نسبت به رفع کامل ایرادات و نواقص اقدام ننماید، تقاضای تسلیم شده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در هر حال، در صورت مخالفت دبیرخانه، لازم است مراتب با ذکر دلایل به متقاضیان اعلام شود.

ماده 6- پس از صدور و ابلاغ مجوز تأسيس صندوق يا مجوز تبديل صندوق مشابه به صندوق، هیأت مدیره صندوق شش ماه مهلت خواهد داشت تا نسبت به انجام اقدامات ذیل مبادرت ورزند و مدارك مربوطه را به دبیرخانه تسليم كند، در غير اين‌صورت مجوز تأسيس يا مجوز تبديل صادره از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد شد.

 1. ثبت يك شركت سهامی خاص به‌نام شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی یا انجام تغییرات لازم جهت تبدیل صندوق مشابه به صندوق طبق مجوز تاسیس یا تبدیل
 2. ارائه آگهی تأسیس یا تغییرات، تعیین سهام، مدیران و معرفی صاحبان امضای مجاز به دبیرخانه
 3. تمهید حداقل الزامات آغاز فعالیت صندوق از جمله تدارک محل فعالیت، تأمین نیروی انسانی و فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز برای استقرار نرم‌افزارهای متمرکز مالی و حسابداری
 4. تدوین و ارائه آیین‌نامه ­های مالی، معاملاتی، اعطای تسهیلات و قبول تعهدات، سرمایه‌گذاری، اعطای ضمانت­ نامه، نگهداری و امحاء اسناد به دبیرخانه
 5.  انجام سایر اقداماتی که توسط دبیرخانه تعیین می­شود

تبصره 2- براساس تقاضاي متقاضي و ذكر دلايل موجه، دبیرخانه مي‌تواند مهلت موضوع اين ماده را حداكثر تا سه ماه تمديد كند.

ماده 7­- در طول زمان اعتبار مجوز تأسیس یا تبدیل، تغییر ترکیب متقاضیان و یا اعلام انصراف هر یک از آنها بدون تأیید دبیرخانه مجاز نخواهد بود. تغییر بیش از 25 درصد در ترکیب سهامداران یا تغییر سهامدار عمده، منوط به اخذ تأییدیه از کارگروه خواهد بود.

ماده 8- تأسيس صندوق يا تبديل صندوق مشابه به صندوق بر اساس مجوز دبیرخانه و یا ثبت صندوق تحت عنوان "شركت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سهامی خاص"، به عنوان مجوز فعاليت محسوب نمي‌شود و شروع به فعاليت صندوق منوط به دريافت مجوز فعاليت است.

ماده 9- پس از ثبت آگهی تأسیس یا تغییرات در روزنامه رسمی، صندوق بايد جهت تطبیق و تأیید، مدارك زير را به دبیرخانه ارائه نمايد.

 1. اساسنامه‌ي شركت؛
 2. تصوير آگهي تأسيس يا تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور

ماده 10- در صورت احراز شرايط مندرج در ماده (6) و ماده (9)، دبیرخانه نسبت به صدور مجوز فعاليت صندوق پژوهش و فناوری به‌نام متقاضی اقدام می­نماید.

ماده 11- صندوق‌ها‌ مكلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مجوز فعالیت در محل صندوق‌ و صفحه نخست سامانه اینترنتی صندوق به‌طور روشن‌ و مكتوب‌ و به‌گونه‌اي‌ كه‌ براي‌ همگان‌ قابل‌ رؤيت‌ باشد، نصب نمایند.

ماده 12- دبیرخانه حسب شرایط و با تصویب کارگروه، می­تواند بررسی هرگونه درخواست برای مجوز تأسیس یا تبدیل صندوق برای درخواست ­های واصله را تا مدت زمانی معین، به حالت تعلیق درآورد.


فصل دوم: هدایت و نظارت بر عملکرد صندوق‌ها

ماده 13­- کارگروه برای انجام وظایف و اقدامات نظارتی خود بر نحوه عملكرد صندوق ­ها و رعايت ضوابط کارگروه از سوی آنها،‏ به طور عمده بر موارد زير تأكيد می­نماید:

 1. فعاليت اصلي شركت، به نحوي كه نسبت به رعايت چارچوب مندرج در اساسنامه، قوانین و مقررات اطمينان حاصل شود
 2. اطمینان از ساختار مديريت صندوق به نحوی که موجب تقویت و توسعه فعالیت صندوق گردد
 3. ارائه گزارش­ های مورد نیاز سازمان ­های ذی صلاح در زمان مقرر و در چارچوب مقررات انجام ‏پذیرد.

تبصره 3- انجام وظایف و اقدامات نظارتی کارگروه بر نحوة عملكرد صندوق‌ها توسط دبیرخانه انجام می‌شود.

ماده 14- دبیرخانه برای تهیه گزارش‌های ارزیابی عملکرد سالانه و دوره ­ای صندوق­ ها، می­تواند به صورت ادواری یا در مواقع لزوم، مدارك و هرگونه مستندات صندوق و هرگونه اماکن متعلق به صندوق یا تحت اختیار یا کنترل وی را با اهداف زیر مورد بازرسی قرار دهد یا ارائه اطلاعات، مدارك و گزارش‏ هایی را از صندوق درخواست نماید:

 1. اطمینان از تهیه و نگهداری اسناد، مدارك، گزارش ها و دفاتر مالی مطابق قوانین و مقررات
 2. اطمینان از حفظ شرایط تعیین شده براي تأسیس و فعالیت صندوق
 3. بررسی شکایات و اعتراضات رسیده از سوی مشتری یا افراد دیگر
 4. بررسی تخلفات احتمالی صندوق
 5. تهیه­ ی گزارش ­ها، اسناد و مدارك براي سایر نهادهای ذی صلاح

تبصره 4- صندوق موظف است کلیه‏ ی اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش های مورد درخواست را در موعد مقرر در اختیار دبیرخانه قرار دهد و به سوالات نمایندگان دبیرخانه پاسخ داده و امکان بازرسی از دفاتر، مدارك و اماکن مورد نظر را برای نمایندگان دبیرخانه بدون فوت وقت فراهم آورد.

ماده 15- صندوق موظف است اطلاعات مربوط به صورت­ های مالی و همچنین گزارش عملکرد هیأت مدیره و رویدادهای با اهمیت طی دوره مالی را در مقاطع زمانی سالانه برای دبیرخانه ارسال نماید.

ماده 16- صندوق موظف است سامانه جامع اطلاعات مشتریان خود را به گونه‏ای ایجاد نماید که هرگونه اطلاعات و آمار مورد نیاز دبیرخانه اعم از مالی یا غیرمالی را به صورت ادواری یا موردی و انفرادی یا تلفیقی حداکثر ظرف مدت ده روز در اختیار دبیرخانه قرار دهد.

ماده 17- صندوق موظف است طبق اساسنامه و قوانین و مقررات در زمان مقرر نسبت به برگزاری مجامع عمومی خود اقدام نماید.

تبصره 5- علت هرگونه تاخیر در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق باید بصورت کتبی به اطلاع دبیرخانه برسد.

تبصره 6- رعایت محرمانگی و حفظ کلیه اسناد و مدارکی که صندوق در اختیار دبیرخانه می­گذارد، برعهده دبیرخانه است.

ماده 18- مطابق با تبصره (3) ماده (8) آیین­ نامه، نماینده دبیرخانه به عنوان ناظر کارگروه موظف به شرکت در تمامی مجامع عمومی شامل عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده صندوق ­ها خواهد بود.

ماده 19-کلیه صورت جلسات قابل درج در روزنامه رسمی باید با تایید و مهر دبیرخانه به اداره ثبت شرکت ­ها ارسال گردد.

ماده 20-  صندوق­، بازرس قانونی و حسابرس خود را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در فهرست حسابرسان معتمد و مورد تایید بانک مرکزی یا سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد، انتخاب کند و قرارداد خود را به گونه‏ ای تنظیم نماید که بازرس یا حسابرس، رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با آن، این دستورالعمل و شیوه نامه­های مرتبط، آیین ‏نامه ‏های داخلی صندوق، ثبت صحیح حساب های مشتری را بررسی و در مورد آنها در گزارش سالیانه خود اظهارنظر نماید. هزینه ‏ی این رسیدگی بر عهده‏ ی صندوق است و در قرارداد مربوطه پیش ‏بینی می‏شود.

تبصره 7- صندوق نمی­تواند بازرس قانونی و حسابرسی را که برای پنج سال متوالی بازرسی و حسابرسی آنرا بر عهده داشته است، برای سال ششم به عنوان بازرس یا حسابرس انتخاب نماید مگر آنکه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس یا حسابرس صندوق تعیین شده باشد.

ماده 21- در صورت درخواست یا وصول شکایت احدی از سهامداران، صاحبان منابع مالی یا مشتریان به دبیرخانه، دبیرخانه می­تواند درخواست تهیه ‏ی گزارش ویژه ‏ی حسابرسی از صندوق نماید. صندوق باید علاوه بر انعقاد قرارداد حسابرسی موارد خاص با موسسه حسابرسی مورد تأیید دبیرخانه، نسبت به ارائه ‏ی اطلاعات، اسناد و مدارك لازم براي تهیه‏ ی این گزارش اقدام و هزینه ‏های تهیه‏ ی گزارش مذکور را بپردازد.

ماده 22- دبیرخانه می‏تواند نسبت به سلب صلاحیت حرفه ‏ای اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل که از قوانین و مقررات مربوط و همچنین مفاد اساسنامه مصوب تخطی نموده، اقدام نماید. در این صورت سهامداران موظف­اند ظرف مدت یکماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب عضو یا اعضاء جدید اقدام نمایند.

ماده 23- تشخیص موارد تخلف از مفاد این دستورالعمل‏ و شیوه نامه‌های مرتبط به عهده دبیرخانه می­باشد.

ماده 24- دبیرخانه موظف است مطابق با مصوبات کارگروه در خصوص راهبردها و سیاست‌های کلان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، برنامه‌ی سالانه‌ای را جهت هدایت صندوق‌ها به سوی اهداف مذکور تدوین و با مشارکت صندوق‌ها نسبت به تحقق آنها اقدام نماید.

ماده 25- هرگونه تغییر در سرمایه صندوق‌ها باید مطابق با بند (ج) ماده (2) این دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های مربوطه باشد.

ماده 26- هرگونه تغییر در ترکیب و ساختار سهامداران و متعاقباً اعضای هیأت مدیره صندوق‌ها باید مطابق با بندهای 1 تا 10 بند (الف) ماده (2)، بند 4، 6 و 7 بند (ج) ماده (2) این دستورالعمل باشد.

ماده 27- هرگونه تغییر در گستره جغرافیایی و موضوعات فعالیت صندوق‌ها باید مطابق با بندهای 9 و 11 تا 14 بند (الف) ماده (2) این دستورالعمل ‌باشد.فصل سوم: لغو مجوز

ماده 28- در این دستورالعمل‏ و شیوه نامه ­های مرتبط، مرجع رسیدگی به "مرحله لغو مجوز فعالیت صندوق و لغو مجوز تاسیس یا تبدیل صندوق، محدود نمودن فعالیت صندوق برای مدت معین، تعلیق فعالیت و تعطیلی شعبه یا نمایندگی" کارگروه و مرجع صدور انواع اخطارها دبیرخانه می­باشد.

تبصره 8- صندوقی که مجوز آن لغو می­شود، از تاریخ لغو مجوز، حق انجام هیچ یک از فعالیت های موضوع ماده (5) اساسنامه نمونه را نخواهد داشت.

ماده 29- تخلف صندوق از مفاد این دستورالعمل‏ و شیوه نامه­ ها توسط دبیرخانه رسیدگی می­شود. در صورت احراز تخلف، مرجع رسیدگی کننده متناسباً یک یا چند مورد از تنبیهات زیر را در نظر می­گیرد:

 1. تذکر کتبی به صندوق بدون درج در پرونده
 2. تذکر کتبی به صندوق با درج در پرونده
 3. تعلیق فعالیت شعبه یا نمایندگی که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته حداکثر تا یک سال
 4. الزام به تعطیلی شعبه یا نمایندگی که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته
 5. محدود­کردن فعالیت صندوق حداکثر تا یک سال
 6. محرومیت از ارائه فعالیت صندوق حداکثر تا یک سال
 7. لغو مجوز فعالیت صندوق
 8. لغو مجوز تأسیس یا تبدیل صندوق

تبصره 9- برای هر یک از اقدامات فوق دبیرخانه موظف به تهیه گزارشات کارشناسی و تفصیلی می­باشد و گزارشات مدیریتی از اقدامات مربوط به ایجاد محدودیت، تعلیق و تعطیلی شعب و نمایندگی باید در جلسه کارگروه به اطلاع اعضا کارگروه رسانده شود.

ماده 30- مرجع رسیدگی به تخلفات می­تواند به منظور پیشگیري از تکرار تخلف یا گسترش دامنه‏ ی آن، اعاده ی وضعیت به قبل از انجام تخلف یا رفع  اثرات تخلف انجام شده، صندوق را ملزم به موارد زیر نماید:

 1. اصلاح یا تقویت نظام کنترل­ های داخلی
 2. اصلاح رویه ‏ها و آیین نامه‏ های داخلی
 3. تأمین، تکمیل و آموزش نیروی انسانی در بخش­ها و زمینه‏ های خاص
 4. منع صندوق از گسترش کمی و یا جغرافیایی فعالیت ­ها تا زمان احراز شرایطی خاص.

مرجع رسیدگی همچنین می­تواند براي انجام موارد موضوع این ماده، مهلت تعیین کرده و رفع تعلیق از تمام یا بخشی از فعالیت ها یا رفع محدودیت از فعالیت های صندوق را منوط به اجراي آنها در مهلت مقرر نماید.

تبصره 10- اعمال تنبیهات موضوع این ماده مانع از مجازات هایی که در قوانین در صورت ارتکاب جرم پیش بینی شده یا مانع از جبران خساراتی که در اثر ارتکاب تخلفات یا جرایم به مشتري یا سایر اشخاص وارد شده، نخواهد شد.

فصل چهارم: سایر موارد

ماده 31- اشخاص مکلف به دریافت مجوز تأسیس یا تبدیل یا فعالیت

تأسیس هر نوع شخص حقوقی که در نام خود از سه عبارت "صندوق" و "پژوهش و فناوری" و "غیردولتی" توأمان به طور متصل یا به طور منفصل استفاده نماید یا تغییر نام یک شخص حقوقی تأسیس شده به نامی که در آن از سه عبارت مذکور به طور متصل یا منفصل استفاده شود، منوط به دریافت مجوز تأسیس یا تبدیل از کارگروه است و آن شخص حقوقی باید ضمن احراز شرایط مذکور در این دستورالعمل، تقاضای ثبت خود را به عنوان صندوق پژوهش و فناوری به کارگروه ارائه نماید.

ماده 32- امکان انعقاد قرارداد نمایندگی طبق موضوع ماده (5) اساسنامه برای صندوق‌ها با اطلاع دبیرخانه امکان‌پذیر است.

ماده 33- صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شهرک ‏های علمی تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز، با تشخیص کارگروه از برخی مفاد بند (الف) ماده (2) این دستورالعمل مستثنی می‌باشند.

تبصره 11-  موارد فوق و سایر موارد خاص با پیشنهاد دبیرخانه و تائید کارگروه امکان پذیر می‌باشد.

ماده 34- در صورت لزوم دبیرخانه نسبت به تدوین شیوه‌نامه ­های مرتبط با موضوعات این دستورالعمل اقدام می‌نماید.

ماده 35- کلیه صندوق‌های پژوهش و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا موضوع ماده (44) قانون، مشمول این دستورالعمل و شیوه نامه­های مرتبط با آن می­باشند.

تبصره 12- صندوق‌هایی که تاریخ اخذ مجوز آنها قبل از تصویب این دستورالعمل می­باشد، با وضعیت فعلی مجاز به فعالیت می‌باشند. انجام تغییرات در صندوق‌های مذکور، مشمول رعایت مفاد مربوطه در این دستورالعمل خواهد بود.

ماده 36- این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ جایگزین مستندات قبلی کارگروه و دبیرخانه اعم از دستورالعمل اجرایی کارگروه، شیوه نامه ضوابط تأسیس و فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری و شیوه نامه ضوابط تأسیس و فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری با محوریت سرمایه‌گذاری و مشارکت و شیوه نامه نظارت، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شود.

ماده 37- این دستورالعمل در 37 ماده و 12 تبصره در تاریخ 30/02/1398 به تصویب کارگروه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می­باشد.

مشاهده بیشتر
افزودن ماژول جدید
0%