عاملیت مالی

عاملیت مالی


نهادهای دولتی همواره به دنبال موسسات تخصصی‌ای هستند كه با هزینه كمتر، خدمات تخصصی و كاربردی‌تری را برونسپاری کنند.

 كارگزاری توسعه كسب‌و‌كارها و پژوهش‌های دانش‌بنیان ، از این دست خدمات می باشد که در اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری با عنوان اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت و مدیریت منابع مالی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش فناوری، نوآوری و دانش‌بنیان به آن اشاره شده است.

طبق این قانون، نهادها و سازمان‌های دولتی ، عمومی و خصوصی که بودجه‌هایی در حوزه‌های پژوهش و فناوری در اختیار دارند، می‌توانند با واگذاری عاملیت اجرایی این منابع مالی به صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر، به شکل بهینه ای منابع خود را در راستای اهداف تعیین شده با بهره گیری از تجربه صندوق مصرف کرده و طی این فرایند ، عاملیت اعطای انواع تسهیلات، مدیریت وجوه و تهیه گزارش های ارزیابی و اعتبارسنجی را به صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر بسپارند.


افزودن ماژول جدید
0%