محصول دانش بنیانی شرکت ریز سامانه های سبز آینده (رسا)

1402/12/26 در ساعت 20:10:01

معرفی محصول دانش بنیان شرکت رسا در رویداد برترین های دانش بنیان بخش کشاورزی در خانه فناوری و نوآوری ایران

محصول دانش بنیانی شرکت ریز سامانه های سبز آینده (رسا)

در رویداد برترین های دانش بنیان بخش کشاورزیکه در خانه فناوری و نوآوری ایران برگزار شد :

از 4 حصول دانش بنیان این حوزه با حضور *آقایان دهقانی فیروزآبادی* معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و *محمدعلی نیکبخت* وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد که دومین محصول رونمایی شده *بلوس الکترونیکی* بود که به همت شرکت دانش بنیان *ریز سامانه های سبز آینده (رسا)* تولید شده است.

بازار بالقوه این محصول در سال *83 میلیون* قطعه و میزان فروش آن *1 میلیون* قطعه برآورد شده است.

این محصول هزینه های دام را تا *50 درصد* کاهش میدهد!


صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر
سرمایه گذاری ویژه ای در شرکت ریز سامانه های سبز آینده (رسا) را بر عهده دارد.

نظر جدید
0%